Czym są badania kliniczne?

Evidence-Based Medicin (EBM), czyli medycyna oparta na faktach, jest podstawą postępowania we współczesnej praktyce lekarskiej, co ma także swoje umocowanie w prawie polskim. Rozwój i weryfikacja zgromadzonej wiedzy są możliwe dzięki badaniom klinicznym, których wykonanie wymaga wcześniejszej zgody Niezależnej Komisji Bioetycznej, a następnie przestrzegania zasad prowadzenia badań. Postawione wymogi mają na celu zapobieganie nieetycznym i/lub szkodliwym eksperymentom oraz dają możliwość wyciągnięcia logicznych i rzetelnych wniosków z podjętych działań. Jest to niezbędne do wprowadzenia nowych terapii lub wyrobów medycznych, ponieważ umożliwia ocenę ich skuteczności i bezpieczeństwa dla pacjentów. Najczęściej są prowadzone na zlecenie firm farmaceutycznych lub instytucji naukowych.

Co to są zasady GCP ?

Good Clinical Practice (GCP) – zasady dobrej praktyki klinicznej określają niezbędne warunki, jakie powinny być spełnione podczas prowadzenia badań. Są zawarte w dokumencie utworzonym przez Międzynarodową Konferencję do spraw Humanizacji (ICH). Ostateczna treść zasad została ogłoszona w 2016 roku, a wprowadzone w życie w 2017 roku. Ten anglojęzyczny dokument zawiera szczegółowy opis poszczególnych kwestii związanych z prowadzeniem badań obowiązujący na całym świecie.

Kto czuwa nad przestrzeganiem zasad GCP?

Badania kliniczne muszą być zatwierdzone przez Niezależne Komisje Bioetyczne, a następnie przez nie kontrolowane. Ma to na celu ochronę, przede wszystkim osób poddanych badaniu stojąc na straży ich bezpieczeństwa, praw oraz dobra. Mają dostęp do całej dokumentacji, włączając w to także zgody badanych, czy dokumenty potwierdzające kwalifikacje badaczy. Oceniają zgodność z zasadami postępowania kolejnych kroków, a więc sprawują kontrolę nie tylko na poziomie zgody na przeprowadzenie działań, ale także w ich trakcie.

Badania kliniczne – fazy

W czasie badań przedklinicznych lek/terapia jest sprawdzana na zwierzętach lub in vitro, co trwa kilka lat i stanowi I etap badań. Mają za zadanie określić bezpieczeństwo stosowania, toksyczność, szczegółowe parametry dotyczące wchłaniania i wydalania leku oraz jego proponowaną dawkę, zanim zostanie zastosowany u ludzi. Dopiero pozytywne przejście tego etapu umożliwia rozpoczęcie badania klinicznego. Składa się ono z 4 faz:

I. faza – sprawdzane jest bezpieczeństwo po zastosowaniu leku/terapii u klikudziesięciu zdrowych ochotników, oceniany jest wpływ na ludzki organizm i ustalana wstępna optymalna dawka.

II. faza – badanie kilkusetosobowych grup chorych , u których dany lek powinien mieć zastosowanie. Na tym etapie wprowadza się grupę kontrolną – połowa badanych otrzyma nową substancję/terapię, a reszta placebo lub obecnie stosowany lek/terapię. Ten etap również ma na celu określenie jaka jest skuteczność, bezpieczeństwo pacjenta oraz dawkowanie z naciskiem na zależność efekt-dawka. Kiedy stosunek korzyści do ryzyka/ skutków ubocznych jest wysoki, możliwe jest przejście do następnego etapu.

III. faza badania obejmuje dużą grupę badanych obejmującą kilka-kilkanaście tysięcy chorych na dane schorzenie. Oceniana jest efektywność nowego leku względem leczenia stosowanego standardowo do tej pory, co jest określane w kontekście zarówno krótkotrwałego jak i długotrwałego stosowania.

Po pomyślnym przejściu wszystkich powyższych faz badany lek może zostać wprowadzony na rynek. Zgodę wyraża Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

IV. fazę badań klinicznych stanowi obserwacja zgłaszanych powikłań po wprowadzeniu leku na leku na rynek. Zgłaszane działania niepożądane są analizowane gównie pod kątem toksyczności.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w badaniu klinicznym

Uczestnictwo w badaniu dla osób chorych jest często jedyną szansą dostępu do terapii (np. do leczenia nowotworów, czy chorób skóry), jeśli do tej pory nie są znane skuteczne metody lub te stosowane w leczeniu danej choroby nie przyniosły efektu albo jest on znacznie niższy niż potencjalny rezultat. Oczywiście szacowany efekt pozytywny musi być wyraźnie większy od ryzyka – zarówno pod względem etycznym jak i naukowym jest niedopuszczalnym podjęcie badania, jeśli skutki negatywne są wyższe lub zbliżone do korzyści.

Jakie są ryzyka i niedogodności związane z uczestnictwem w badaniu klinicznym

Wzięcie udziału w badaniu poprzedza rozmowa wyjaśniająca wszystkie kwestie z tym związane, a badany ma zostać zapoznany w sposób słowny i pisemny o wszystkich szczegółach podejmowanych działań. Wyrażając świadomą zgodę podejmuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych zastosowanych metod, zarówno tych określonych, jak i nieprzewidzianych. Ponadto poddawany jest wielu testom, zabiegom, czy działaniom, o których wcześniej jest informowany. Wiarygodność badania wymaga zastosowania podwójnie ślepej próby, która zakłada, że ani lekarz, ani pacjent nie wie, do której grupy należy dana osoba: kontrolnej, czy badawczej, co wiąże się z możliwością nieotrzymania badanego leku. Należy jednak pamiętać, że badany ma prawo w każdym momencie odstąpić od badania.

Badania kliniczne prowadzone w laboratorium

Prawa pacjenta uczestniczącego w badaniu klinicznym

 1. Uczestnictwo w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolne.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy udziału w badaniu klinicznym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. W wypadku odmowy udziału w badaniu pacjent nie traci przysługujących mu praw do leczenia uznanego za standardowe i odpowiednie w jego przypadku.
 3. Pacjent musi mieć wystarczająco dużo czasu, aby mógł dokładnie zapoznać się z treścią pisemnej informacji o badaniu oraz formularza świadomej zgody na udział w badaniu.
 4. Pacjent ma prawo do otrzymania kopii pisemnej informacji o badaniu oraz podpisanego przez siebie i lekarza dokumentu świadomej zgody na udział w badaniu.
 5. Pacjent może w każdej chwili zakończyć udział w badaniu, jeżeli uzna, że leży to w jego interesie. Powinien jednak poinformować o swojej rezygnacji lekarza. Powinien także zgłosić się w wyznaczonym terminie na wizytę kontrolną, która ma na celu ocenę stanu zdrowia po zakończeniu udziału w badaniu.
 6. Rezygnacja z udziału w badaniu w czasie jego trwania nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Obowiązkiem lekarza jest zapewnienie dalszego leczenia, zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki lekarskiej.
 7. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o stanie swojego zdrowia na każdym etapie badania klinicznego oraz do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby.
 8. Pacjent ma prawo być informowany o wszelkich nowych danych, które mogą wpłynąć na jego decyzję co do dalszego uczestnictwa w badaniu. Na przykład, może otrzymać nowe informacje dotyczące ryzyka wynikającego ze stosowania testowanego leku.
 9. Pacjent ma prawo do odszkodowania, jeżeli doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu bezpośrednio związanego ze stosowanym lekiem lub procedurą medyczną wymaganą przez protokół badania na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora.
 10. Pacjent ma prawo do zwrotu dodatkowych, udokumentowanych kosztów, które poniósł uczestnicząc w badaniu klinicznym.
 11. Koszty leczenia działań niepożądanych pokrywa sponsor badania – zwykle firma farmaceutyczna.
 12. Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny dla pacjenta. Koszty badanych leków, badań specjalistycznych i opieki lekarskiej ponosi sponsor badania.
 13. Pacjent ma prawo do pełnej anonimowości i ochrony swoich danych osobowych.
 14. Zarówno w czasie badania, jak i po jego zakończeniu pacjent ma prawo do zgłaszania lekarzowi prowadzącemu wszelkich zauważonych zmian samopoczucia.

Badania kliniczne aktualnie prowadzone w Centrum Medycznym Port Zdrowia

 • >Badanie kliniczne dla osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
 • Autor: Urszula Woźniak, studentka kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Data publikacji: 19 czerwca 2023

  Pełne treści dokumentów:

  polskie tłumaczenie zasad GCP z 2016 roku
  Zasady prowadzenia badań klinicznych

  Oceń stronę!

  © Copyright 2020. All Rights Reserved by Lekarz Marcin Inglot Port-Zdrowia.pl